تصوير اصلي

نكات مهم

 • كليه پذيرفته شدگان موظف به مطالعه كامل راهنماي مندرج در سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir مي باشند.
 • مرحله پيش ثبت نام را قبل از مراجعه به دانشگاه به صورت اينترنتي و با توجه به راهنماي مربوطه به طور كامل انجام دهيد.
 • يك نسخه پرينت فرم تكميل شده در مرحله پيش ثبت نام را در روز تحويل مدارك به همراه داشته باشيد.
 • جهت انجام مرحله دوم ثبت نام فقط در زمانهاي اعلام شده به دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مراجعه فرماييد.
 • در تاريخ هاي اعلام شده مدارك مورد نياز جهت ثبت نام را كامل نموده و به همراه داشته باشيد.
 • كليه پذيرفته شدگاني كه موفق به اتمام دوره تحصيلي قبلي تا تاريخ 1393/06/31 نشده اند، به هيچ وجه حق ثبت نام ندارند و هيچگونه اقدامي براي آنان ميسر نمي باشد اينگونه افراد ملزم به اتمام دوره تحصيلي قبلي بوده و پس از فراغت از تحصيل در دوره مذكور ميتوانند با مراجعه با سازمان مركزي واحد مشهد و ارائه گواهي اتمام دوره تقاضاي ثبت نام با تاًخير نمايند تا در صورت وجود ظرفيت و واجد شرايط بودن درخواست آنان بررسي و اعلام نظر گردد.
 • براي واريز شهريه به درج صحيح شماره حساب بانك دانشگاه و شناسه بانكي فرد پذيرفته شده در هنگام پرداخت الزامي است.
 • لازم است دانشجويان جهت پرداختهاي الكترونيكي شهريه داراي حساب سيباي بانك ملي و يا جام ملت بنام خود بوده و نسبت به ثبت آن در محل فرم ثبت نام اقدام نمايند.
 • هزينه خدمات آموزشي فقط براي يكبار در طول تحصيل دريافت مي شود.
 • پرداخت شهريه از كليه شعب بانك ملی و ملت سراسر كشور و نيز به صورت الكترونيكي و اينترنتي به شماره حساب اعلام شده و به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد قابل انجام است.
 • پذيرفته شدگان رشته هاي پرستاري و مامايي و تربيت بدني قبل از شروع مراحل ثبت نام جهت معاينه پزشكي به پزشك مستقر در محل ثبت نام معرفي مي گردند.
 • پذيرفته شدگان رشته هاي گروه پزشكي طبق ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بعد از فارغ التحصيلي ملزم به گذراندن دوره طرح خواهند بود.
 • تعيين نيمسال ورودي جهت شروع به تحصيل در برخي ار رشته ها توسط دانشگاه براساس رتبه قبولي و سهميه در محل ثبت نام اعلام خواهد شد.
 • اتباع خارجي در صورت دارا بودن شرايط لازم در مقطع بالاتر ادامه تحصيل خواهند داد و مجوز ثبت نام پس از بررسي صلاحيت امنيتي ، اقامتي اتباع مذبور خواهد بود. ضمناً اينگونه پذيرفته شدگان بايد پيوست شماره 10 را تكميل نمايند.
دانشگاه آزاد اسلامي

راهنمای مرحله اول ثبت نام پذيرفته شدگان ورودي جديد

 • به اطلاع مي رساند در راستاي تسهيل امور ثبت نام پذيرفته شدگان جديد دانشگاه و تكريم ارباب رجوع فرايند ثبت نام در دو مرحله انجام مي شود كه در مرحله اول پذيرفته شدگان عزيز قبل از مراجعه به دانشگاه به صورت اينترنتي اطلاعات لازم را در سايت www.mshdiau.ac.ir تكميل مي نمايند(پيش ثبت نام)و مرحله دوم در داخل دانشگاه (ثبت نام حضوري)انجام مي شود لذا خواهشمند است پس ازطي مراحل زير جهت قطعي نمودن فرايند ثبت نام در تاريخ هاي اعلام شده به دانشگاه مراجعه فرماييد.
 • 1- مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد www.mshdiau.ac.ir (پيش ثبت نام )
 • 2- مراجعه به بخش ثبت نام ورودي هاي جديد در سايت دانشگاه آزاد اسلامي
 • 3- مطالعه راهنماي ثبت نام
 • 4- كليك مرحله شروع فرايند ثبت نام و ثبت اطلاعات مطابق فايل راهنما
 • 5- تهيه يك نسخه پرينت از اطلاعات ثبت شده
 • 6- پرداخت شهريه( بصورت الكترونيكي ) با توجه به كد شناسه بانكي درج شده در پرينت مرحله (5) مطابق اطلاعات شهريه مندرج در سايت دانشگاه.
 • تذكر 1 : پرداخت شهريه به شماره حساب 0271107110000 بانك ملي و شماره حساب 4300002043 بانك ملت به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد از طريق شعب بانكهاي ملي يا ملت در سراسر كشور
 • تذكر 2: پرداخت شهريه ثابت ،هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه جهت انجام مراحل بعدي الزامي است.
 • 7- آماده نمودن مدارك مورد نياز ثبت نام جهت ارائه به دانشگاه در تاريخ تعيين شده.
 • زمانبندي و آدرس محل ثبت نام مطابق جدول ذيل از تاريخ 1393/06/08

  رشته هاي تحصيلي آدرس و محل ثبت نام

  كليه رشته هاي كارداني پيوسته و كارداني ناپيوسته

  خواهران و برادران : مجموعه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- قاسم آباد- بلوار اماميه - خيابان استاد يوسفي - سالن تربيت بدني دانشگاه


راهنمای مرحله دوم ثبت نام پذيرفته شدگان ورودي جديد

 • پذيرفته شدگان گرامي : در صورتي مجاز به ادامه فرايند ثبت نام در اين مرحله (دوم) مي باشيد كه مرحله اول يا همان مرحله پيش ثبت نام را با موفقيت در سايت www.mshdiau.ac.ir به انجام رسانده باشيد.
 • 1- همراه داشتن اصل و تصوير مدارك مورد نياز ثبت نام جهت ارائه به دانشگاه طبق راهنماي سايت.
 • 2- به همراه داشتن يك نسخه پرينت از اطلاعات ثبت شده در مرحله قبل از مراجعه به دانشگاه.
 • 3- مراجعه به محل ثبت نام در دانشگاه در تاريخ اعلام شده .
 • 4- مراجعه به قسمت احراز هويت(مرحله اول): دانشجويان مرتبط با ستاد شاهد و ايثارگران بايستي معرفي نامه بنياد خود را به نماينده مالي مستقر در بخش ثبت نام تحويل داده تا تاييد و درصد تعهد در حساب دانشجو ثبت شود.
 • 5- بررسي شرايط نظام وظيفه عمومي(مخصوص آقايان)- مرحله دوم.
 • 6- ارائه فيش پرداخت شهريه (همچنين در صورت نداشتن اصل مدرك تحصيلي با ارائه گواهي موقت و سفته به مبلغ ده ميليون ريال به عنوان ضمانت).
 • 7- تشكيل پرونده تحصيلي.
 • 8- بررسي و كنترل اطلاعات ثبتي شما با ارائه اصل مدارك.
 • 9- صدور فرم معرفي به دانشكده.
 • 10- مراجعه به گروه و مشاوره با استاد راهنما جهت انتخاب واحد
 • 11- مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه (www.mshdiau.ac.ir) - قسمت دانشجويان وانجام انتخاب واحد براي دانشجويان ورودي نيمسال اول

مدارك مورد نياز براي ثبت نام پذيرفته شدگان

 • 1- اصل مدرك تحصيلي مقطع قبلي
 • اصل مدرك ديپلم و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع كارداني پيوسته
 • اصل مدرك پيش دانشگاهي و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته
 • اصل مدرك كارداني و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ناپيوسته
 • اصل مدرك كارشناسي و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
 • اصل مدرك فوق ليسانس و دو برگ تصوير آن براي پذيرفته شدگان مقطع دكتري تخصصي
 • تبصره : چنانچه پذيرفته شده اصل مدرك خود را در اختيار نداشته باشد مي تواند با ارائه گواهي موقت فراغت ازتحصيل و سفته به مبلغ ده ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و كارشناسي و سفته به مبلغ ده ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي و دكتري عمومي و سپردن تعهد مبني بر ارائه اصل مدرك ثبت نام حداكثر تا پايان ترم جاري ثبت نام نمايد.
 • توجه : سفته پس از ارايه اصل مدرك عودت خواهد شد.
 • 2- اصل شناسنامه و دو سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه
 • 3- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير كارت ملي
 • 4- عكس4*3 به تعداد 6 قطعه (پذيرفته شدگان پسر مشمول12 قطعه عكس 4*3)
 • 5- مداركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص نمايد و 3 برگ تصوير آن :
 • الف - كارت پايان خدمت . ب- كارت معافيت دائم . ج- كارت معافيت موقت كه زمان آن منقضي نشده باشد . د- شاغلين نيروهاي مسلح با ارائه گواهي عكس دار از ستاد نيروي مربوطه مبني بر موافقت با ادامه تحصيل . ه- متعهدين خدمت در آموزش و پرورش بايد علاوه برگواهي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل ، مورد نياز بودن رشته و همچنين منفك شدن از انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از اتمام تحصيلات در گواهي ذكر شده باشد. و - برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت كه زمان آن منقضي نشده باشد . ز- مشموليني كه از تاريخ فارغ التحصيلي تا زمان ثبت نام بيش از يكسال نگذشته باشد نيازي به ارائه برگه اعزام ندارند. ژ- پذيرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظيفه كه فاقد اصل مدرك تحصيلي مي باشند بايد برگه لغو معافيت تحصيلي دوره قبل خود را بهمراه داشته باشند
 • مشموليني كه در حين خدمت سربازي مي باشند بايد گواهي از يگان خدمتي مبني بر نداشتن غيبت قبل از اعزام يا در حين خدمت همراه داشته باشند.
 • تذكر مهم : حداكثر طول تحصيل براي مشمولين طبق اعلام معاونت وظيفه عمومي ناجا براي كارشناسي پيوسته 5 سال ، كارشناسي ناپيوسته 3 سال ، كارداني پيوسته و ناپيوسته 2.5 سال ، كارشناسي ارشد 3 سال ، دكتراي عمومي 8 سال و دكتري تخصصي 5 سال است .
 • 6- معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثار گران منطقه 1 مشهد جهت تعهد و تخفيف شهريه ويژه دانشجويان تحت پوشش بنياد از آدرس (انتهاي خيابان كوهسنگي – اسدي 31/6).
 • 7- يك نسخه پرينت از فرم تكميل شده ثبت نام در سايت www.mshdiau.ac.ir
 • 8- تكميل تعهد نامه هاي مربوطه اخذ شده (مربوط به مقطع پذيرفته شدگان) از سايت دانشگاه.
 • 9- يک نسخه چاپي از کارنامه قبولی آزمون پذيرفته شده.
 • 10- پرداخت و ارائه اصل فيش پرداختي شهريه و يك برگ تصوير آن
 • 11- كليه پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي پيوسته، كارداني ناپيوسته و كارداني پيوسته كه با مدرك پيش دانشگاهي و ديپلم نظام قديم و ديپلم نظام جديد اقدام به ثبت مي نمايند مي بايست با مراجعه به اداره پست و نسبت به درخواست تاًييديه مدرك تحصيلي اقدام نموده و رسيد پستي آنرا به محل ثبت نام تحويل نمايند.
 • تذكر1 : كليه پذيرفته شدگان حتماً بايستي فارغ التحصيل مقطع قبلي باشد و سپس نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايد. در غير اينصورت طبق ضوابط دانشگاه با دانشجو برخورد خواهد شد.
 • تذكر2 : قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع كارداني پيوسته بايستي حتما كد ديپلم آنها با رشته پذيرفته شده مطابق جدول دفترچه ثبت نامي باشد و بعد از آن نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايند. در غير اينصورت طبق ضوابط دانشگاه با دانشجو برخورد خواهد شد و دانشگاه مسؤوليتي در قبال بازگشت شهريه نخواهد داشت .
 • تذكر مهم: ثبت نام اتباع خارجي فقط بصورت حضوري مي باشد و از طريق سايت اينترنتي اقدامي لازم نيست .

اطلاعيه شهريه

 • تذكر مهم : فعلا شهريه وروديهاي 93 بر اساس وروديهاي 92 دريافت و شهريه 93 متعاقباً اعلام خواهد شد.
 • ميزان شهريه علي الحساب ثابت رشته هاي مختلف دوره كارداني ناپيوسته 92.

  نام رشته تحصيلي

  شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

  هزينه خدمات آموزشي (ريال)

  حق بيمه دانشجويي (ريال)

  جمع كل مبلغ قابل پرداخت(ريال)

  تربيت معلم ديني و عربي، زبان و ادبيات فارسي، آموزش و پرورش ابتدايي، آموزش رياضي.

  1,652,330

  550,000

  20,000

  2,222,330

  حسابداري

  1,652,330

  550,000

  20,000

  2,222,330

  علوم تجربي، رياضي

  2,325,330

  550,000

  20,000

  2,895,330

  كارداني فني عمران، تكنولوژي محيط زيست، تكنولوژي توليدات گياهي

  2,707,250

  550,000

  20,000

  3,277,250

  علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر

  2,707,250

  550,000

  20,000

  3,277,250

  معماري

  2,799,540

  550,000

  20,000

  3,369,540

  تربيت بدني

  3,105,550

  550,000

  20,000

  3,675,550

 • ميزان شهريه علي الحساب ثابت رشته هاي مختلف دوره كارداني پيوسته 92.

  نام رشته تحصيلي

  شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

  هزينه خدمات آموزشي (ريال)

  حق بيمه دانشجويي (ريال)

  جمع كل مبلغ قابل پرداخت(ريال)

  علمي كاربردي حسابداري

  1,714,950

  550,000

  20,000

  2,284,950

  كودكياري(مربي بهداشت مدارس)، ساختمان، ساخت و توليد، تاسيسات، مكانيك خودرو، سفال و سراميك، متالوژي، صنايع فلزي، كامپيوتر، امور زراعي و باغي

  2,605,080

  550,000

  20,000

  3,175,080

  نقشه كشي معماري

  2,796,450

  550,000

  20,000

  3,366,450

  تربيت بدني

  3,107,100

  550,000

  20,000

  3,677,100

 • 92 ميزان شهريه علي الحساب ثابت رشته هاي مختلف دوره كارشناسي پيوسته

  نام رشته تحصيلي

  شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

  هزينه خدمات آموزشي (ريال)

  حق بيمه دانشجويي (ريال)

  جمع كل مبلغ قابل پرداخت(ريال)

  رشته هاي كارشناسي الهيات و معارف اسلامي، علوم اجتماعي، مديريت، جغرافيا، علوم قرآني، زبان و ادبيات عربي، ‌دبيري زبان و ادبيات فارسي، حقوق، علوم سياسي، مطالعات خانواده، حسابداري، زبان انگليسي، زبان فرانسه.

  2,421,120

  600,000

  20,000

  3,041,120

  پرستاري

  2,182,260

  600,000

  20,000

  2,802,260

  علوم آزمايشگاهي

  2,907,690

  600,000

  20,000

  3,527,690

  كارشناسي آمار، رياضي، فيزيك، زيست شناسي، زمين شناسي

  3,588,620

  600,000

  20,000

  4,208,620

  كارشناسي كامپيوتر، برق، مكانيك، كشاورزي، عمران، فضاي سبز، متالوژي

  4,268,110

  600,000

  20,000

  4,888,110

  كارشناسي شيمي،بيوشيمي،فن آوري اطلاعات، شهرسازي، معماري، مهندسي پزشكي

  5,016,620

  600,000

  20,000

  5,636,620

  كارشناسي نقاشي عمومي، طراحي صنعتي، مامايي، اتاق عمل، هوشبري

  5,120,950

  600,000

  20,000

  5,740,950

  كارشناسي دبيري تربيت بدني و علوم ورزشي

  5,173,480

  600,000

  20,000

  5,793,480

  دكتري حرفه اي: پزشكي ، دندانپزشكي

  18,989,390

  600,000

  20,000

  19,609,390

 • ميزان شهريه علي الحساب ثابت رشته هاي مختلف دوره كارشناسي ناپيوسته

  نام رشته تحصيلي

  شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

  هزينه خدمات آموزشي (ريال)

  حق بيمه دانشجويي (ريال)

  جمع كل مبلغ قابل پرداخت(ريال)

  تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي، آموزش زبان انگليسي، آموزش ديني و عربي، آموزش و پرورش ابتدايي

  2,699,630

  600,000

  20,000

  3,319,630

  علمي كاربردي حسابداري

  2,804,180

  600,000

  20,000

  3,424,180

  آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي

  4,772,400

  600,000

  20,000

  5,392,400

  حرارت و سيالات ، مكانيك ، طراحي جامدات ، مهندسي توليدات دامي، مهندسي توليدات گياهي

  5,956,800

  600,000

  20,000

  6,576,800

  مهندسي تكنولوژي برق، مهندسي تكنولوژي مكانيك،‌ مهندسي اجرايي عمران، علمي كاربردي معماري، مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو، مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي، مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد، مهندسي تكنولوژي متالوژي-ذوب فلزات، مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

  6,200,700

  600,000

  20,000

  6,820,700

  مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني، تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

  6,444,500

  600,000

  20,000

  7,064,500

 • ميزان شهريه علي الحساب ثابت رشته هاي مختلف دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 92

  نام رشته تحصيلي

  شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

  هزينه خدمات آموزشي (ريال)

  حق بيمه دانشجويي (ريال)

  جمع كل مبلغ قابل پرداخت(ريال)

  علوم انساني

  10,104,710

  600,000

  20,000

  10,724,710

  غير علوم انساني

  11,051,800

  600,000

  20,000

  11,671,800

 • ميزان شهريه علي الحساب ثابت رشته هاي مختلف دوره دكتراي تخصصي 92 (Ph.D)

  نام رشته تحصيلي

  شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)- غير بورسيه

  شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)- بورسيه

  هزينه خدمات آموزشي (ريال)

  حق بيمه دانشجويي (ريال)

  جمع كل مبلغ قابل پرداخت(ريال)- غير بورسيه

  جمع كل مبلغ قابل پرداخت(ريال)- بورسيه

  علوم انساني

  26,509,930

  31,375,140

  700,000

  20,000

  27,949,930

  32,092,140

  غير علوم انساني

  39,645,630

  46,921,750

  700,000

  20,000

  40,365,630

  47,641,750

راهنماي انتخاب واحد اينترنتي ورودي هاي مهر

 • پذیرفته شدگان گرامی پس از انجام مراحل اولیه ثبت نام در صورتی مجاز به انتخاب واحد اینترنتی می باشید که از طرف دانشکده مربوطه به عنوان ورودی مهر 1393 تعیین گردید .
 • 1- انجام مراحل اوليه ثبت نام و واريز شهريه ثابت
 • 2- دريافت فرم انتخاب واحد ترم اول از دانشكده
 • 3- ورود به سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir
 • 4- انتخاب گزينه اطلاعات تحصيلي و ثبت نام
 • 5- انتخاب يكي از پورتالهاي دانشجويي به دلخواه
 • 6- وارد نمودن كدكاربري ، كلمه رمز و كد نمايشي تصوير و ورود به صفحه شخصي
 • 7- انتخاب گزينه آموزش
 • 8- انتخاب گزينه عمليات انتخاب واحد
 • 9- وارد نمودن كد مشخصه درس براي اضافه كردن درس و انتخاب آن در صورت دارا بودن شرايط آن
 • 10- قطعي نمودن درس يا تمامي دروس با انتخاب كليدهاي قطعي نمودن يك درس يا كل دروس
 • 11- تاييد نهايي انتخاب واحد از لينك تاييد نهايي انتخاب واحد و حذف و اضافه
 • 12- مشاهده و چاپ برگه انتخاب واحد
 • 13- امضاء برگه انتخاب واحد و تحويل به اداره آموزش دانشكده
 • در صورت بروز مشكل در روند انتخاب واحد اينترنتي به بخش تماس با ما در سايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمائيد.
 • توجه : انتخاب واحد بصورت 24 ساعت(شبانه روزي)و فقط در ايام اعلام شده درسايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد قابل انجام است.